ขันตอนการสมัคร :

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชั้น 1 อาคารมุข ปราณี วันและเวลาราชการ
 2. สมัครผ่าน website
  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัวผ่านเว็บไซต์
 3. สมัครผ่านไปรษณีย์
  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัว เอกสาร หลักฐานการสมัครงาน ผ่านทางไปรษณีย์ และจัดส่งตามที่อยู่ สำนักอธิการบดี ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ดาวน์โหลดใบสมัคร
 4. ตรวจสอบใบสมัคร
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครของตนเองผ่านทางเว็บไซต์>ตรวจสอบใบสมัคร

.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยงาน
วันที่ประกาศ 29/3/2560
ตำแหน่ง       [27059 ]เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริหารสื่อสารการตลาด(MC) 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา - ชาย/หญิง บุคลิกภาพดี - มีความรู้ความสามารถด้านงานพิธีกร - มีทักษะการพูดที่ดี ด้านการประชาสัมพันธ์ - มีใจรักในงานบริการ - ไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsSjUxc3hSS3FPeWhIQW9lUWQ3RmVoaF9NMEo0  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 28/3/2560
ตำแหน่ง       [27058 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน - มีผลงานวิจัยฉบับตีพิมพ์
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsenZkUXhkbFMtZXVWbFhyQkxoaE42enR6d1g0  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 28/3/2560
ตำแหน่ง       [27057 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - จบปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา - จบปริญญาตรีหรือโททางด้านการศึกษา - มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษา หรือเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา - กำลังทำผลงานวิจัย หรือ มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsSDItTjJhRTlGX0VaZlNtQUdPajZBWnRwWGpV  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 22/3/2560
ตำแหน่ง       [26058 ]เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ 
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsQndyeTV5OGhib2tTVFE5TjdhNlVYVnJ6U0tB  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 22/3/2560
ตำแหน่ง       [26057 ]อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือวุฒิสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย/อาชีวเวชศาสตร์ หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsSDItTjJhRTlGX0VaZlNtQUdPajZBWnRwWGpV  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 9/3/2560
ตำแหน่ง       [25063 ]อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก หรือ แผน ข) หรือปริญญาเอก ด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง - มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายมหาชน, กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายเอกชน, กฎหมายวิธีสบัญญัติทางแพ่งและอาญา หรือสาขาอื่นที่มีความใกล้เคียง โดยมีวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือเอกสารแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครรับทราบถึงความสามารถในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบการสมัคร
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjseWxGb3ljbHd4d0E  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 20/2/2560
ตำแหน่ง       [25057 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0B5mPLfgr9vkgX1NkbXVMa0xMYlE  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 27/12/2559
ตำแหน่ง       [23057 ]Programmer ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาปริญญาตรี ในสายงานคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้เกี่ยวกับ ASP.NET , .net c#, HTML,CSS,jQuery,sql,unix command, oracle DB,SQL server 4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 17/11/2559
ตำแหน่ง       [22060 ] อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยวุฒิการศึกษาผ่านการรับรองวุฒิจาก สกอ. - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ตามที่เกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด) - มีทักษะการใช้เครื่องมือสำนักงานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office   - มีประสบการณ์ในการทำวิจัย มีประสบการณ์ด้านการสอน (ถ้ามี)
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsNzREMlFBVzh6UUliQXNRWHZBaGJNelRFci1n  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 1/11/2559
ตำแหน่ง       [21057 ]อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเชิงประยุกต์
รายละเอียด คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์สอนหรือการทำงานด้านการวิจัยอย่างน้อย 1 ปี - มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษาหรือทำงานในองค์กรธุรกิจมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsNTF4NzdpMTY5OTA  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 19/10/2559
ตำแหน่ง       [20057 ]บุคลากร ประจำคณะนิเทศศาสตร์
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออแบบหรือตัดต่อได้ อาทิ Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro , Adobe After Effects - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือออกต่างจังหวัดได้ - มีความอดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsVVRIYmNSdzY1a1k  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 22/9/2559
ตำแหน่ง       [19057 ]อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ - มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีมาก - สัญชาติไทย
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsVGFFbl9aY3VsU2phbnZOb1gwS2VZcDI3XzIw  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 16/6/2559
ตำแหน่ง       [18045 ]อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ทางนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ลักษณะงาน - สอนวิชาเกี่ยวกับการโฆษณา การวางแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง