ขันตอนการสมัคร :

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชั้น 1 อาคารมุข ปราณี วันและเวลาราชการ
 2. สมัครผ่าน website
  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัวผ่านเว็บไซต์
 3. สมัครผ่านไปรษณีย์
  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัว เอกสาร หลักฐานการสมัครงาน ผ่านทางไปรษณีย์ และจัดส่งตามที่อยู่ สำนักอธิการบดี ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ดาวน์โหลดใบสมัคร
 4. ตรวจสอบใบสมัคร
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครของตนเองผ่านทางเว็บไซต์>ตรวจสอบใบสมัคร

.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยงาน
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30062 ]อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - Mele / female - Thai or expatriate who resides in Thailand - Master Degree or higher with professional qualifications and experience in related fields (candidate holds a degree in International Business would be advantage) - Knowledge of Accounting and/or Finance (with knowledge in TQF’ quality assurance, standard of learning outcome, curriculum development would be advantage) - Very good command in English - Comfortable independently planning lessons and organizing own teaching contributions and developing own research project - Able to manage the department administrative tasks - Able to apply knowledge of TQF to learning outcomes - Able to engage counselling skills where appropriate - Able to coordinate the outside class activities, field trips abroad, summer programs, and special events to promote the course. *At interview candidate must provide the original certificate of the degree *If you have lost your certificate then you must give dated evidence that you have sent for a copy from your University. *If you have not yet completed your degree, you must give evidence of progress on your degree either as a letter from your lecturer or an original transcript of your results from your University.
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsN1FWb05xU1l6NjFuUzI2RFVqVmtGZFd0aTFV  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30061 ]เจ้าหน้าที่งานทรัพย์สิน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 24-35 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความขยัน รอบคอบ และซื่อสัตย์
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsb2VWdnNCNFVIR3hnNUltcnJmTkxudEJLbWVN  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30060 ]อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือหลักสูตรที่สัมพันธ์ โดยวุฒิการศึกษาผ่านการรับรองวุฒิจาก สกอ. (เน้นวุฒิทางด้านการโรงแรม) - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่เกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะการใช้เครื่องมือสำนักงานพื้นฐานได้ - มีความสามารถในการทำงานวิจัยได้ในทันทีเมื่อเข้าทำงาน
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsTGNjVE9RVXlyZlRqQ0ZqWkhEVVlPMWJUbm1n  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30059 ]อาจารย์ประจำสาขาบัญชี 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรที่สัมพันธ์ โดยวุฒิการศึกษาผ่านการรับรองวุฒิจาก สกอ. (เน้นวุฒิทางด้านการบัญชี) - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่เกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด - หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานด้านการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะการใช้เครื่องมือสำนักงานพื้นฐานได้ - มีความสามารถในการทำงานวิจัย
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsQk0xQnUxRzFQN1I3REwzWUt5RzVDQ2dYZ1ZJ  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30058 ]เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี - มีความเข้าใจในระบบงานห้องสมุด
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsYTVZTC0wc3BrRjZrMUpYM3lTNWptRjM5OERZ  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30057 ]เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสำนักอธิการบดี 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี - มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีเงินเดือน - มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.53 - มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูลประกันสังคม - หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล พิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsU0xBZGpNUW1ULWl3MC1nd3NUWnh2NXJxNmlr  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 8/6/2560
ตำแหน่ง       [29058 ] เจ้าหน้าที่สำนักแผนและพัฒนา 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา - มีความรู้ความสามารถในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ - มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
เอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/0BzVUZdvNaZjsQnU5REV0SWlXSGFHLWk2MFVOV0Z4dkRWRHZB/view?usp=sharing  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 8/6/2560
ตำแหน่ง       [29057 ]เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสำนักอธิการบดี 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี - มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีเงินเดือน - มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.53 - มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูลประกันสังคม - หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล พิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsU0xBZGpNUW1ULWl3MC1nd3NUWnh2NXJxNmlr  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/5/2560
ตำแหน่ง       [28059 ]อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก หรือ แผน ข) หรือปริญญาเอก ด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง - มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายมหาชน, กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายเอกชน, กฎหมายวิธีสบัญญัติทางแพ่งและอาญา หรือสาขาอื่นที่มีความใกล้เคียง โดยมีวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือเอกสารแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครรับทราบถึงความสามารถในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบการสมัคร
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsaFh5cnZTMnJKSllBMU9SMUtfTnNRTEs5R3Rz  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/5/2560
ตำแหน่ง       [28058 ]อาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsQzZEUTdzaHdWVmJfb0dLM2xsckIwV1lnN1ZV  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/5/2560
ตำแหน่ง       [28057 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน - มีผลงานวิจัยฉบับตีพิมพ์
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsenZkUXhkbFMtZXVWbFhyQkxoaE42enR6d1g0  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 29/3/2560
ตำแหน่ง       [27059 ]เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริหารสื่อสารการตลาด(MC) 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา - ชาย/หญิง บุคลิกภาพดี - มีความรู้ความสามารถด้านงานพิธีกร - มีทักษะการพูดที่ดี ด้านการประชาสัมพันธ์ - มีใจรักในงานบริการ - ไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsSjUxc3hSS3FPeWhIQW9lUWQ3RmVoaF9NMEo0  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 28/3/2560
ตำแหน่ง       [27058 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน - มีผลงานวิจัยฉบับตีพิมพ์
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsenZkUXhkbFMtZXVWbFhyQkxoaE42enR6d1g0  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 22/3/2560
ตำแหน่ง       [26058 ]เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ 
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsQndyeTV5OGhib2tTVFE5TjdhNlVYVnJ6U0tB  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 20/2/2560
ตำแหน่ง       [25057 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0B5mPLfgr9vkgX1NkbXVMa0xMYlE  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 27/12/2559
ตำแหน่ง       [23057 ]Programmer ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาปริญญาตรี ในสายงานคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้เกี่ยวกับ ASP.NET , .net c#, HTML,CSS,jQuery,sql,unix command, oracle DB,SQL server 4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 19/10/2559
ตำแหน่ง       [20057 ]บุคลากร ประจำคณะนิเทศศาสตร์
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออแบบหรือตัดต่อได้ อาทิ Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro , Adobe After Effects - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือออกต่างจังหวัดได้ - มีความอดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsVVRIYmNSdzY1a1k  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง