ขันตอนการสมัคร :

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชั้น 1 อาคารมุข ปราณี วันและเวลาราชการ
 2. สมัครผ่าน website
  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัวผ่านเว็บไซต์
 3. สมัครผ่านไปรษณีย์
  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัว เอกสาร หลักฐานการสมัครงาน ผ่านทางไปรษณีย์ และจัดส่งตามที่อยู่ สำนักอธิการบดี ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ดาวน์โหลดใบสมัคร
 4. ตรวจสอบใบสมัคร
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครของตนเองผ่านทางเว็บไซต์>ตรวจสอบใบสมัคร

.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยงาน
วันที่ประกาศ 22/3/2560
ตำแหน่ง       [26058 ]เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ 
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsQndyeTV5OGhib2tTVFE5TjdhNlVYVnJ6U0tB  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 22/3/2560
ตำแหน่ง       [26057 ]อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือวุฒิสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย/อาชีวเวชศาสตร์ หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsSDItTjJhRTlGX0VaZlNtQUdPajZBWnRwWGpV  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 9/3/2560
ตำแหน่ง       [25063 ]อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก หรือ แผน ข) หรือปริญญาเอก ด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง - มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายมหาชน, กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายเอกชน, กฎหมายวิธีสบัญญัติทางแพ่งและอาญา หรือสาขาอื่นที่มีความใกล้เคียง โดยมีวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือเอกสารแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครรับทราบถึงความสามารถในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบการสมัคร
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjseWxGb3ljbHd4d0E  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 23/2/2560
ตำแหน่ง       [25062 ]เจ้าหน้าที่ประจำร้านค้าสวัสดิการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด    คุณสมบัติ              - เพศหญิง - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน รอบคอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0B5mPLfgr9vkgcTdfT3BlcWd3Zzg  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 22/2/2560
ตำแหน่ง       [25061 ]เจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์และการตลาด 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ                  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - อายุ 26 - 40 ปี - มีประสบการณ์การทำงานภาคธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี - เคยจัดทำแผนธุรกิจ หรือ เคยเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ หรือ เคยทำโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Internet, E-mail ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ - มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้ หรือมีทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น - สามารถทำงานอิสระได้ มีวุฒิภาวะ มีจิตสาธารณะและจิตบริการ ทัศนคติเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ - คล่องแคล่ว กระตือรือร้น คิดเป็น และมีความรับผิดชอบสูง - มีจิตบริการ รักการให้ความช่วยเหลือและการเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ช - มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่ สามารถใช้งานประจำวันได้
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0B5mPLfgr9vkgcWFuYjVHNkN0dm8  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 22/2/2560
ตำแหน่ง       [25060 ] เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ                  - จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี บริหารการเงิน นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - อายุ 26 - 35 ปี - มีประสบการณ์การทำงานเอกสาร/บัญชี/ธุรการในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี - มีความรับผิดชอบและวุฒิภาวะ - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงาน ได้แก่  MS Word, Excel และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ - มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้ - มีความละเอียด รอบคอบ - รักการอ่าน และค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ - มีทักษะในการจดบันทึก เขียนรายงาน การใช้อุปกรณ์สำนักงาน - มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสูง หัวไว มีจิตบริการ
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0B5mPLfgr9vkgQ1NVTi03SF9XeXM  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 20/2/2560
ตำแหน่ง       [25058 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมโยธา
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0B5mPLfgr9vkgeTVfWTk1Mm9wN1k  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 20/2/2560
ตำแหน่ง       [25057 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0B5mPLfgr9vkgX1NkbXVMa0xMYlE  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 3/2/2560
ตำแหน่ง       [24058 ]อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ตำแหน่ง / Lecturer in International Business
รายละเอียด คุณสมบัติ              -Master Degree in Business Administration Management with professional qualifications and experience in Accounting and Business Statistics. - Knowledge of Accounting and/or Business Statistics Teaching at undergraduate. - Able to teach in English. **At interview candidate must provide the original certificate of the degree *If you have lost your certificate then you must give dated evidence that you have sent for a copy from your University.
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsUl9Ga1k2TnpNakNVVXJjQkJqU3AycnVrYUkw  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 27/12/2559
ตำแหน่ง       [23057 ]Programmer ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาปริญญาตรี ในสายงานคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้เกี่ยวกับ ASP.NET , .net c#, HTML,CSS,jQuery,sql,unix command, oracle DB,SQL server 4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 17/11/2559
ตำแหน่ง       [22060 ] อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยวุฒิการศึกษาผ่านการรับรองวุฒิจาก สกอ. - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ตามที่เกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด) - มีทักษะการใช้เครื่องมือสำนักงานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office   - มีประสบการณ์ในการทำวิจัย มีประสบการณ์ด้านการสอน (ถ้ามี)
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsNzREMlFBVzh6UUliQXNRWHZBaGJNelRFci1n  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 1/11/2559
ตำแหน่ง       [21057 ]อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเชิงประยุกต์
รายละเอียด คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์สอนหรือการทำงานด้านการวิจัยอย่างน้อย 1 ปี - มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษาหรือทำงานในองค์กรธุรกิจมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsNTF4NzdpMTY5OTA  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 19/10/2559
ตำแหน่ง       [20057 ]บุคลากร ประจำคณะนิเทศศาสตร์
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออแบบหรือตัดต่อได้ อาทิ Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro , Adobe After Effects - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือออกต่างจังหวัดได้ - มีความอดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsVVRIYmNSdzY1a1k  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 22/9/2559
ตำแหน่ง       [19057 ]อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ - มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีมาก - สัญชาติไทย
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsVGFFbl9aY3VsU2phbnZOb1gwS2VZcDI3XzIw  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 16/6/2559
ตำแหน่ง       [18045 ]อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ทางนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ลักษณะงาน - สอนวิชาเกี่ยวกับการโฆษณา การวางแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง