ขันตอนการสมัคร :

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชั้น 1 อาคารมุข ปราณี วันและเวลาราชการ
 2. สมัครผ่าน website
  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัวผ่านเว็บไซต์
 3. สมัครผ่านไปรษณีย์
  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัว เอกสาร หลักฐานการสมัครงาน ผ่านทางไปรษณีย์ และจัดส่งตามที่อยู่ สำนักอธิการบดี ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ดาวน์โหลดใบสมัคร
 4. ตรวจสอบใบสมัคร
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครของตนเองผ่านทางเว็บไซต์>ตรวจสอบใบสมัคร

.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยงาน
วันที่ประกาศ 8/9/2560
ตำแหน่ง       [31061 ]เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ และมีความรับผิดชอบ - สามารถจัดทำและสรุปรายงานการประชุมได้ - มีความรู้และทักษะด้านงานธุรการ - มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรม/การจัดประชุมสัมมนา ***************************************************************
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsS0E0ZkFPRHBsa252Z0dHRzNTcWlyTzJNSXBZ  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 5/9/2560
ตำแหน่ง       [31060 ]เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สังกัดสำนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีใจรักในการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ และมีความรับผิดชอบ - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบริการวิชาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ********************************************************************
เอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/0BzVUZdvNaZjsU01zU0FKZDF4X2VRUXljbW1Zd050QnMyM0Uw/view?usp=sharing  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 5/9/2560
ตำแหน่ง       [31059 ] เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความรู้ สังกัดสำนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีใจรักในการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ และมีความรับผิดชอบ - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **********************************************************
เอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/0BzVUZdvNaZjscGZtR1FRWTNRUUtUZmkzbWxDdjV0TjMtdXFJ/view?usp=sharing  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 24/8/2560
ตำแหน่ง       [31058 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน - มีผลงานวิจัยฉบับตีพิมพ์
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsenZkUXhkbFMtZXVWbFhyQkxoaE42enR6d1g0  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30062 ]อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - Mele / female - Thai or expatriate who resides in Thailand - Master Degree or higher with professional qualifications and experience in related fields (candidate holds a degree in International Business would be advantage) - Knowledge of Accounting and/or Finance (with knowledge in TQF’ quality assurance, standard of learning outcome, curriculum development would be advantage) - Very good command in English - Comfortable independently planning lessons and organizing own teaching contributions and developing own research project - Able to manage the department administrative tasks - Able to apply knowledge of TQF to learning outcomes - Able to engage counselling skills where appropriate - Able to coordinate the outside class activities, field trips abroad, summer programs, and special events to promote the course. *At interview candidate must provide the original certificate of the degree *If you have lost your certificate then you must give dated evidence that you have sent for a copy from your University. *If you have not yet completed your degree, you must give evidence of progress on your degree either as a letter from your lecturer or an original transcript of your results from your University.
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsN1FWb05xU1l6NjFuUzI2RFVqVmtGZFd0aTFV  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30060 ]อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือหลักสูตรที่สัมพันธ์ โดยวุฒิการศึกษาผ่านการรับรองวุฒิจาก สกอ. (เน้นวุฒิทางด้านการโรงแรม) - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่เกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะการใช้เครื่องมือสำนักงานพื้นฐานได้ - มีความสามารถในการทำงานวิจัยได้ในทันทีเมื่อเข้าทำงาน
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsTGNjVE9RVXlyZlRqQ0ZqWkhEVVlPMWJUbm1n  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30059 ]อาจารย์ประจำสาขาบัญชี 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรที่สัมพันธ์ โดยวุฒิการศึกษาผ่านการรับรองวุฒิจาก สกอ. (เน้นวุฒิทางด้านการบัญชี) - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่เกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด - หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานด้านการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะการใช้เครื่องมือสำนักงานพื้นฐานได้ - มีความสามารถในการทำงานวิจัย
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsQk0xQnUxRzFQN1I3REwzWUt5RzVDQ2dYZ1ZJ  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/7/2560
ตำแหน่ง       [30057 ]เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสำนักอธิการบดี 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี - มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีเงินเดือน - มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.53 - มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูลประกันสังคม - หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล พิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsU0xBZGpNUW1ULWl3MC1nd3NUWnh2NXJxNmlr  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/5/2560
ตำแหน่ง       [28058 ]อาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsQzZEUTdzaHdWVmJfb0dLM2xsckIwV1lnN1ZV  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 18/5/2560
ตำแหน่ง       [28057 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน - มีผลงานวิจัยฉบับตีพิมพ์
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsenZkUXhkbFMtZXVWbFhyQkxoaE42enR6d1g0  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 29/3/2560
ตำแหน่ง       [27059 ]เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริหารสื่อสารการตลาด(MC) 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ - จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา - ชาย/หญิง บุคลิกภาพดี - มีความรู้ความสามารถด้านงานพิธีกร - มีทักษะการพูดที่ดี ด้านการประชาสัมพันธ์ - มีใจรักในงานบริการ - ไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsSjUxc3hSS3FPeWhIQW9lUWQ3RmVoaF9NMEo0  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 22/3/2560
ตำแหน่ง       [26058 ]เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ 
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0BzVUZdvNaZjsQndyeTV5OGhib2tTVFE5TjdhNlVYVnJ6U0tB  
จำนวนที่รับ  1  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 20/2/2560
ตำแหน่ง       [25057 ]อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด คุณสมบัติ              - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=0B5mPLfgr9vkgX1NkbXVMa0xMYlE  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง
วันที่ประกาศ 27/12/2559
ตำแหน่ง       [23057 ]Programmer ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาปริญญาตรี ในสายงานคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้เกี่ยวกับ ASP.NET , .net c#, HTML,CSS,jQuery,sql,unix command, oracle DB,SQL server 4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารแนบ  
จำนวนที่รับ  2  ตำแหน่ง