เริ่มลงทะเบียนถึงวันที่คณะ
23/3/256024/3/2560คณะนิติศาสตร์
23/3/256024/3/2560คณะบริหารธุรกิจ
23/3/256024/3/2560คณะเศรษฐศาสตร์
23/3/256024/3/2560คณะวิศวกรรมศาสตร์
23/3/256024/3/2560คณะนิเทศศาสตร์
23/3/256024/3/2560คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
23/3/256024/3/2560คณะพยาบาลศาสตร์
23/3/256024/3/2560คณะสาธารณสุขศาสตร์
23/3/256024/3/2560คณะศึกษาศาสตร์
 
รายการตั้งแต่ถึงรายละเอียด
ลงทะเบียนและชำระเงิน23/3/256024/3/2560-
เปิดภาคการศึกษา27/3/256027/3/2560-
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน29/3/256029/3/2560-
เพิ่มรายวิชา27/3/256029/3/2560-
ถอนรายวิชาได้รับเงินคืนเต็มจำนวน27/3/256029/3/2560-
ถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งจำนวน30/3/256031/3/2560-
ถอนรายวิชาโดยบันทึกผลการเรียนเป็น W3/4/256019/5/2560-
วันสุดท้ายของการชำระเงิน28/4/256028/4/2560-
พิจารณาและอนุมัติข้อสอบปลายภาค18/5/256019/5/2560-
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา19/5/256019/5/2560-
สอบปลายภาคการศึกษา22/5/256023/5/2560-
พิจารณาและอนุมัติผลการสอบ29/5/256030/5/2560-
ประกาศผลการสอบ31/5/256031/5/2560-
ประกาศรายชื่ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค4/5/25604/5/2560-
 
 

ระดับ: ปริญญาตรี ภาคการศึกษา: summer /2559
  • jquery carousel