เริ่มลงทะเบียนถึงวันที่คณะ
5/6/25605/6/2560คณะนิเทศศาสตร์
5/6/25605/6/2560คณะพยาบาลศาสตร์
6/6/25606/6/2560คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6/6/25606/6/2560คณะศึกษาศาสตร์
7/6/25607/6/2560คณะสาธารณสุขศาสตร์
7/6/25607/6/2560คณะเศรษฐศาสตร์
8/6/25608/6/2560คณะบริหารธุรกิจ
9/6/25609/6/2560คณะนิติศาสตร์
9/6/25609/6/2560คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
คลิกเลย
รายการตั้งแต่ถึงรายละเอียด
ลงทะเบียนและชำระเงิน5/6/25609/6/2560-
เปิดภาคการศึกษา12/6/256012/6/2560-
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน23/6/256023/6/2560-
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา29/6/256029/6/2560-
เพิ่มรายวิชา12/6/256023/6/2560-
ถอนรายวิชาได้รับเงินคืนเต็มจำนวน12/6/256023/6/2560-
ถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งจำนวน26/6/25607/7/2560-
ถอนรายวิชาโดยบันทึกผลการเรียนเป็น W10/7/256022/9/2560-
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา21/7/256021/7/2560-
วันสุดท้ายของการชำระเงิน14/7/256014/7/2560-
พิจารณาและอนุมัติข้อสอบปลายภาค11/9/256012/9/2560-
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา22/9/256022/9/2560-
สอบปลายภาคการศึกษา25/9/25606/10/2560-
พิจารณาและอนุมัติผลการสอบ16/10/256017/10/2560-
ประกาศผลการสอบ18/10/256019/10/2560-
ประกาศรายชื่ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค4/8/25604/8/2560-
 
 

ระดับ: ปริญญาตรี ภาคการศึกษา: 1 /2560
  • jquery carousel