เริ่มลงทะเบียนถึงวันที่คณะ
19/3/256320/3/2563คณะนิติศาสตร์
19/3/256320/3/2563คณะบริหารธุรกิจ
19/3/256320/3/2563คณะวิศวกรรมศาสตร์
19/3/256320/3/2563คณะนิเทศศาสตร์
19/3/256320/3/2563คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
19/3/256320/3/2563คณะพยาบาลศาสตร์
19/3/256320/3/2563คณะสาธารณสุขศาสตร์
19/3/256320/3/2563คณะศึกษาศาสตร์
 
รายการตั้งแต่ถึงรายละเอียด
ลงทะเบียนและชำระเงิน19/3/256320/3/2563-
เปิดภาคการศึกษา23/3/256323/3/2563-
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน25/3/256325/3/2563-
เพิ่มรายวิชา23/3/256325/3/2563-
ถอนรายวิชาได้รับเงินคืนเต็มจำนวน23/3/256325/3/2563-
ถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งจำนวน26/3/256327/3/2563-
ถอนรายวิชาโดยบันทึกผลการเรียนเป็น W30/3/256315/5/2563-
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา15/5/256315/5/2563-
วันสุดท้ายของการชำระเงิน24/4/256324/4/2563-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค1/5/25631/5/2563-
พิจารณาและอนุมัติข้อสอบปลายภาค14/5/256315/5/2563-
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา15/5/256315/5/2563-
สอบปลายภาคการศึกษา18/5/256319/5/2563-
พิจารณาและอนุมัติผลการสอบ27/5/256328/5/2563-
ประกาศผลการสอบ29/5/256329/5/2563-
วันอนุมัติการสำเร็จการศึกษา25/7/256325/7/2563-
 
 

ระดับ: ปริญญาตรี ภาคการศึกษา: summer /2562