A fresh & clean design
Vintage. Sensual.
Mèmento style.
Lovely Theme
Wow. Love it.
Untitled Document
Untitled Document

การวิจัย และผลงานวิชาการ

นโยบายวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานอย่างชัดเจน ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ายวิจัย  เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักวิจัยได้กำหนดนโยบายการวิจัยและผลงานทางวิชาการไว้ดังนี้
 • ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์
 • ส่งเสริมการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการดูแลการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
 • สนับสนุนให้มีการสร้างผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่แก่สาธารณชน
 • เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการวิจัย ระหว่างอาจารย์และบุคลากรในแหล่งบริการสุขภาพหรือองค์กรต่างๆ

โครงสร้างการบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการ  อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ายวิจัย  ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารการวิจัย  ตำรา  ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานวิจัย 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  ประกอบด้วย
ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย ประธาน
รศ.กัลยา พัฒนะศรี กรรมการ
พ.ต.อ.ดร.เริงจิตร กลันทปุระ กรรมการ
รศ.วรรณา สุขสบาย กรรมการ
ผศ.อรรณภา พูลศิลป์ กรรมการ
อ.สุวรรณี ศรีจันทรอาภา กรรมการ
ผศ.กรรณิการ์ คงทอง กรรมการ
อ.นฤมล เวชจักรเวร กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำหนดแผนงานด้านการวิจัยเสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ตามนโยบายของคณะฯ
 • พัฒนาศักยภาพการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยของคณะ
 • บริหารและประสานงานวิจัยระหว่างคณะและสำนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ยังช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้อาจารย์ทุกคน

แผนงาน วิจัยของคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์จัดทำแผนงานวิจัย   บรรจุลงในแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยกำหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และแผนงานโครงการ   มีรายละเอียดดังนี้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการปัญหาของชุมชน สังคม
 • มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับชาติและนานาชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยได้กำหนดแผนงาน/โครงการปจำนวน ๒  โครงการ ดังนี้

 • โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์
 • โครงการวิจัยทางการพยาบาล

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยได้กำหนดแผนงาน/โครงการ จำนวน ๖  โครงการ ดังนี้

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ : ตำราและบทความ
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยใหม่
 • โครงการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์งานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา

ในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  จะต้องเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นในคณะพยาบาลศาสตร์   คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ได้กำหนดส่วนต่างๆ ดังนี้

ลำดับขั้นตอนการทำงาน


การสนับสนุนเงินงบประมาณการวิจัย

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย จะช่วยดำเนินการเพื่อให้อาจารย์ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณการวิจัย โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อให้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายใน ดังแผนภูมิต่อไปนี้

สำหรับแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติดังนี้