A fresh & clean design
Vintage. Sensual.
Mèmento style.
Lovely Theme
Wow. Love it.
Untitled Document
Untitled Document

การบริการวิชาการแก่สังคม

การบริการวิชาการแก่สังคม 
การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นพันธกิจที่มีความสำคัญในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการซึ่งจำเป็นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมเอื้อประโยชน์ด้านวิชาการแก่สังคม ให้เป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์จึงกำหนดนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคมไว้ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและมาตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

  1. ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายรูปแบบและกิจกรรม นำไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ครอบคลุม ถึงกลุ่มเป้าหมายตามวัย ตามลักษณะของภาวะสุขภาพ ทั้งในสถานที่ชุมชน รวมถึงกลุ่มวิชาการวิชาชีพการพยาบาล
  2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาในการบริการวิชาการแก่สังคม
  3. สนับสนุนให้อาจารย์จัดบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  1. มีผลงานการบริการวิชาการวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาสุขภาพและแก้ปัญหาของผู้รับบริการ
  2. มีผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
ปีการศึกษา 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทำแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และโครงการดังนี้

  1. โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคคลในวิชาชีพและพัฒนาสุขภาพของผู้รับบริการระหว่างคณะและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
  3. โครงการการให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  4. โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผ่านวิทยุชุมชนในรายการของมหาวิทยาลัย : สุขภาพดี-ชีวีมีสุข กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โครงการ / กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมย้อนหลัง 3 ปี
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทำโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมมาโดยตลอด โครงการระหว่างปี 2551-2553 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ปีที่ดำเนินการ

1 โครงการความร่วมมือระหว่างคณะ และ อบต. ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน - อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2551
2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
- การบริการสุขภาพเบื้องต้นในห้องพยาบาล
- เสริมสร้างความสามารถการช่วยพื้นคืนชีพ
- การดูแลตนเองด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
- ครูพี่เลี้ยง 2551– 2553
3 โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผ่านวิทยุชุมชนในรายการของมหาวิทยาลัย : สุขภาพดี-ชีวีมีสุขกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00น. - ประชาชนในรัศมีการรับฟังวิทยุคลื่น FM 108 MHz 2551– 2553
4 โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพและพัฒนาสุขภาพของผู้รับบริการระหว่างคณะและหน่วยงาน : การบันทึกการพยาบาลและการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล - อาจารย์และพยาบาลวิชาชีพ รพ.มหาราชนครราชสีมา 2553

5

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและบริการวิชาการสู่สังคมของนักศึกษาพยาบาลร่วมกับอบต.ครบุรี จ.นครราชสีมา

-ประชาชน อบต.ครบุรี จ.นครราชสีมา และ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

2553

อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม และในปีการศึกษา 2553 มีเหตุการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมการให้บริการการตรวจรักษาพยาบาลในหน่วยแพทย์ชั่วคราวของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ จุดสี่แยกโรงแรมพีกาซัสด้วย

คณาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการ

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ – สกุล

รายการ

สถานที่

25 เม.ย. 53

รศ.กัลยา  พัฒนะศรี

เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

19 – 20 พ.ค. 53

รศ.กัลยา  พัฒนะศรี

เป็นคณะกรรมการตัดสินวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice)ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ”

รร.เอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต

6-8 ก.ค. 53

รศ.กัลยา  พัฒนะศรี

ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยบรมราชชนนีจักรีรัช จ.ราชบุรี

9-11 ส.ค. 53

รศ.กัลยา  พัฒนะศรี

ได้รับเชิญจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไปตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จ.พิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก

11-14 ต.ค. 53

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฐมพยาบาลให้แก่นักกีฬาตะกร้อเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)

วงษ์ชวลิตกุล อินดอร์สเตเดียม

30 พ.ย. 53

รศ.กัลยา  พัฒนะศรี

เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

14 ธ.ค. 53

รศ.กัลยา  พัฒนะศรี

เป็นกรรมการตัดสินผล Good Practice

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. ราชบุรี

15 ธ.ค. 53

รศ.กัลยา  พัฒนะศรี

เป็นกรรมการตัดสินผล Good Practice

วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.ยะลา

17 ก.พ. 54

ผ.ศ.พรรณงาม พรรณเชษฐ์ และ พ.ต.อ.หญิง ดร.เริงจิตร กลันทปุระ

เป็นวิทยากรในการทบทวนความรู้วิชากฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

มหาวิทยาลัยอีสาน จ.ขอนแก่น

14 มิ.ย. –18 ส.ค. 54

รศ.วรรณา สุขสบาย , 
อ.ทีปประพิณ สุขเขียว

ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น รุ่นที่ 3

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

18-20 มี.ค. 54

สโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม-ให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่อง “โรคเอดส์และการป้องกัน”

ร.ร.วัดหนองกะธาตุ ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ. สระบุรี

ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 –12.00น.

คณาจารย์ในคณะฯ

โครงการวิทยุชุมชนหมื่นไวยร่วมใจพัฒนา “สุขภาพดี ชีวีมีสุข กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สถานีวิทยุ FM 108 MHz ร.ร.เกียรติคุณวิทยา

วาระตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/53-ภาคฤดูร้อน/55

ผศ.ปาหนัน บุญ-หลง, รศ.กัลยา  พัฒนะศรี

ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี