A fresh & clean design
Vintage. Sensual.
Mèmento style.
Lovely Theme
Wow. Love it.
Untitled Document
Untitled Document

หลักการและเหตุผล

เป็นการทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรตระหนักและปฏิบัติ ในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปัจจุบันสภาพสังคมไทยส่วนใหญ่จะเป็นสังคมครอบครัวเดียว เป็นเหตุให้การถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นบกพร่องขาดหายไป คณะพยาบาลศาสตร์จึงดำริให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักการมีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเองตลอดจนความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมมารยาทไทย เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในความเป็นวิชาชีพสำหรับนักศึกษา

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกของนักศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการรักษามารยาทไทยในชีวิตประจำวัน
 3. เพื่อปลูกฝังเอกลักษณ์ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (เดือนมิถุนายน 2555 – มิถุนายน 2556)

 

กิจกรรมดำเนินงาน

 1. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในโครงการ มารยาทไทย
 2. นักศึกษามีความมั่นใจในการแสดงออกด้านกิริยามารยาทไทย
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนุกสนาน คลายเครียด

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษาแสดงออกทางมารยาทไทยที่ถูกต้อง เหมาะสม รู้จักกาลเทศะ
 2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล 
เป็นการทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรตระหนักและปฏิบัติ ในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญทางพุทธศาสนา
 2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น
 3. นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่น

ร่วมกิจกรรมในการทำพิธีทางศาสนา เช่น 

 1. สืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์
 2. กิจกรรมงานฉลองพุทธชยันตี 2006 แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 3. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรม รักยิ่งด้วยดวงใจห่วงใยแม่ 

 1. ร่วมประกวดกิจกรรมจัดนิทรรศการในวันแม่แห่งชาติ
 2. ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้ความสำคัญต่อภารกิจด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกไทยมาอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลมีอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้นเพื่อใช้ในการจัดแสดงและรวบรวมหลักฐาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ ในด้านการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม

 1. ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากร
 2. ส่งเสริมให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามในชีวิตประจำวัน และในวิชาชีพพยาบาล
 3. ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำตลอดทั้งปีการศึกษา 2551-2553 มีดังนี้

ตาราง แสดงโครงการ / กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปีการศึกษา 2551-2553

ชื่อโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ปีที่ดำเนินการ

ฟังบรรยายเรื่อง พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติทุกชั้นปี -นักศึกษาและบุคลาการในมหาวิทยาลัย 2551
เข้าร่วมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม (ธรรมดีลิเวอร์ลี่) โดยพระมหาสมปอง -นักศึกษาและบุคลาการในมหาวิทยาลัย 2551
กิจกรรมสักการะท่านท้าวสุรนารี -นักศึกษาใหม่ 2551– 2553
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ -นักศึกษาใหม่ 2551– 2553
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร -นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 2551– 2553
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร -นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 2551– 2553
กิจกรรมวันมหิดล -นักศึกษาและอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2551– 2553
เข้าร่วมถวายกฐินพระราชทานประจำปี -นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 2551– 2553
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันไหว้ครูและพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล -นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 2551– 2553
ร่วมถวายเทียนพรรษา -นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 2551– 2553
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ -นักศึกษาและอาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์ 2551– 2553
กิจกรรมวันพยาบาลสากล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา -นักศึกษาและอาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์ 2551– 2553
พิธีมอบหมวกและเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาพยาบาล -นักศึกษาและอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2551– 2553
กิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลงสถาบันและเพลงคณะพยาบาลศาสตร์ -นักศึกษา 2551– 2553
กิจกรรมวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล -บุคคลากรในมหาวิทยาลัย 2551– 2553
ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่ -บุคคลากรในมหาวิทยาลัย 2551– 2553
การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทุกวันศุกร์ -บุคคลากรในมหาวิทยาลัย 2551– 2553
กล่าวทักทาย และสวัสดีเมื่อพบกันนักศึกษาพยาบาลศาสตร์แต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อย -นักศึกษา 2551– 2553
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “ร้อยดวงใจ ห่วงใยแม่” -บุคคลากรในมหาวิทยาลัย 2552
กิจกรรมเสวนาและปฏิบัติธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล -นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 2552
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1 ของสมัชชาชาวพุทธ เพื่อความมั่นคงของชาติ ประจำจังหวัดนครราชสีมา -นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 2552
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ สุขภาพดี วิถีอีสาน

-นักศึกษา,อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และประชาชน

2553