A fresh & clean design
Vintage. Sensual.
Mèmento style.
Lovely Theme
Wow. Love it.
Untitled Document
Untitled Document

ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของครอบครัว กรณีศึกษาผู้รับงานดัดเหล็กเส้นไปทำที่บ้าน

ผู้วิจัย :

 

1) นางสาวสุดา หันกลาง               หัวหน้างานวิจัย

2) รศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ   ผู้ร่วมวิจัย

3) รศ.ดร.ปรารถนา สถิตวิภาวี        ผู้ร่วมวิจัย

4) รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์     ผู้ร่วมวิจัย

การเผยแพร่ : -

 

เผยแพร่ใน เอกสารงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับเพศศึกษาของวัยรุ่นในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย :

 

1) อ.กุมาลีพร ตรีสอน    หัวหน้างานวิจัย

2) อ.ปภัชญา คัชรินทร์   ผู้ร่วมวิจัย

การเผยแพร่ : -

 

เผยแพร่ใน เอกสารงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับเพศศึกษาของวัยรุ่นในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย :

 

1) อาจารย์ดวงเดือน กะการัมย์    หัวหน้างานวิจัย

2) อาจารย์อินทิพร ปักเคเต         ผู้ร่วมวิจัย

การเผยแพร่ : -

 

เผยแพร่ใน เอกสารงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ผลของกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้วิจัย :

 

1) นางอรพรรณ อุดมพร   หัวหน้างานวิจัย

2) ดร. ธีรยุทธ อุดมพร   ผู้ร่วมวิจัย

การเผยแพร่ : -

 

เผยแพร่ใน เอกสารงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ความเสี่ยงของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผู้วิจัย : นางอรพรรณ อุดมพร

การเผยแพร่ : -

เผยแพร่ใน เอกสารงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : Musculoskeletal Disorders Among Thai Women in Construction-Related Work

ผู้วิจัย : Suda Hanklang, Orawan Kaewboonchoo, Pimpan Silpasuwan and Suriyaphun S. Mungarndee

การเผยแพร่ : Asia Pac J Public Health published online 18 November 2012

เผยแพร่ใน เอกสารงานวิจัย