ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ตำแหน่งงาน
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 1 ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3 ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพัฒนานักศึกษา (ด้านกิจการนักศึกษา) 1 ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ 2 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. เพศชาย/หญิง
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถเขียนโปรแกรมบนเครื่องมือ Microsoft Visual Studio โดยใช้ภาษา VB6, VB.Net, C# ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถเขียนโปรแกรม Web application ASP.NET โดยใช้ภาษา VB.Net, C# ได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถเขียนโปรแกรม Web application โดยใช้ภาษา PHP, JavaScript ได้
  6. สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล SQL Server, SQL Command, Access, MySQL ได้
  7. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  8. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถและกล้าแสดงความคิดเห็น


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพัฒนานักศึกษา (ด้านกิจการนักศึกษา)

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (เพศชาย)
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
  3. มีประสบการณ์ด้านงานกิจการนักศึกษา อย่างน้อย 1 ปี
  4. ความสามารถทางด้านกิจกรรมนันทนาการ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
  7. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้


เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. มีความรู้และทักษะด้านการจัดทำโครงการ การบริหารจัดการฝึกอบรม
  4. มีทักษะการจัดทำสื่ออินโฟกราฟิก วีดีโอ Content ในแพลตฟอร์มออนไลน์
  5. มีทักษะการจัดทำเอกสารงานธุรการและงานสารบรรณ
  6. มีทักษะเบื้องต้นด้านการตลาด การสื่อสารการตลาด การสื่อสารแบรนด์

  หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเตรียมนำผลงานจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกหรือวีดีโอที่จัดทำขึ้นด้วยตนเอง หรือแผนงานด้านการตลาด การสื่อสารการตลาดหรือสื่อสารแบรนด์ มานำเสนอในวันสอบด้วย


อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการธุรกิจการบินและบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ตรง ฯลฯ
  2. มีประสบการณ์ทำงานตรง ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม การจัดการครัว และภัตตาคาร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
  - งานสอน
  - งานวิจัยและผลงานวิชาการ
  - งานบริการวิชาการ
  - งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี
  5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  6. มีใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีผลการศึกษาระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
  2. มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่ดีและสามารถพัฒนาได้
  3. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี


อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชา ที่กำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  2.2 มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ


อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ขั้นสูง หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการฯพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลสูติ-นรีเวชมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชา ที่กำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  2.2 มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ


อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน (หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการฯพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)
  2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  2.2 มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ


อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชา ที่กำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  2.2 มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ


อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชา ที่กำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  2.2 มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ


อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับตรีทางการบัญชี ปริญญาโททางการบัญชีหรือด้านบริหารธุรกิจ
  2. มีประสบการณ์ในการทำงาน การสอน ความเชี่ยวชาญในด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบบัญชีภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


About description


ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้มีการเปิดรับสมัครบุคลากร และอาจารย์ จากบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาที่มีความต้องการเป็นระยะผู้ที่สนใจสามารถติดตามการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และสำนักอธิการ ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009-711 ต่อ 100, 104 โทรสาร 0-4420-3785 Email : president@vu.ac.th


คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรม

 • เป็นผู้มีเจตคติที่ดี


ไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

 • วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

 • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม

 • โรคติยาเสพติดให้โทษ

 • โรคพิษสุราเรื้อรัง

 • โรคไตวายเรื้อรัง

 • โรคสมองเสื่อม

 • โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

 • โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด รุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่


หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตา ( รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ

 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ถ้ามี)

 • สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)