ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ตำแหน่งงาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 ตำแหน่ง อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 อัตรา ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


 • 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หรือสาขาอื่นๆที่คณะกรรมการฯพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  1.2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1.2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  1.2.2 มีตำแหน่งทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการ
  1.2.3 ผ่านการอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอน


อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา


 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาการศึกษา
  2. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี


เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์


 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  2. สามารถออกแบบกราฟิก สื่อประชาสัมพันธ์ได้
  3. สามารถออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ได้
  4. มีความรู้เกี่ยวกับ HTML, WordPress, CMS, PHP


โปรแกรมเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. เพศชาย/หญิง
  2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Studio โดยใช้ภาษา VB6, VB.Net, C# ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถเขียนโปรแกรม Web application ASP.NET โดยใช้ภาษา VB.Net, C# ได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล SQL Server, SQL Command, Access ได้
  6. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถและกล้าแสดงความคิดเห็น


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน


 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน (หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการฯพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)
  2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  2.2 มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
  3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์


 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง (หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการฯพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลสูติ-นรีเวชมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)
  2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  2.2 มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
  3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ (หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการฯพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)
  2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  2.2 มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
  3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม


 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1 อายุ 25 – 50 ปี
  2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ทางด้านการท่องเที่ยว หรือการโรงแรม
  3 มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม/การสอน (ถ้ามี)
  4 มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย และการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
  5 มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน พูด และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีหรือระดับดีมาก
  6 มีผลงานทางวิชาการ เช่น บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ไม่ใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา)


อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์


 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1 สำเร็จการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาโท (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) หรือ ปริญญาเอก (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) จากสถานศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
  2 กรณีสำเร็จการศึกษา เนติบัณฑิตไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3 กรณีมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4 กรณีมีผลงานทางวิชาการต่อไปนี้ในรอบ ๕ ปี นับถึง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ อาทิ หนังสือ ตำรา ทางกฎหมาย ซึ่งเผยแพร่เป็นการทั่วไป หรืองานวิจัยทางนิติศาสตร์ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1, TCI 2 หรือ Scopus หรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ บทความวิชาการซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1, TCI 2 หรือ Scopus หรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5 มีทักษะด้านการทำวิจัย การสอน และการบริการทางวิชาการ ด้านนิติศาสตร์
  6 มีทักษะและความรู้ด้านการทำประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตรอาจารย์ประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์


 • - อาจารย์ชาวไทย หรือต่างชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

 • 03/01/19 14:38:57

 • ตำแหน่ง : อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
  จำนวน : 1 อัตรา
  คุณสมบัติ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ
  - มีผลงานวิจัยย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี จำนวน 2 ผลงาน


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 • 27/3/2561

 • ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  จำนวน : 2 อัตรา
  คุณสมบัติ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  - มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1 ระดับ คือปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก


About description


ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้มีการเปิดรับสมัครบุคลากร และอาจารย์ จากบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาที่มีความต้องการเป็นระยะผู้ที่สนใจสามารถติดตามการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และสำนักอธิการ ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009-711 ต่อ 100, 104 โทรสาร 0-4420-3785 Email : president@vu.ac.th


คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรม

 • เป็นผู้มีเจตคติที่ดี


ไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

 • วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

 • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม

 • โรคติยาเสพติดให้โทษ

 • โรคพิษสุราเรื้อรัง

 • โรคไตวายเรื้อรัง

 • โรคสมองเสื่อม

 • โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

 • โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด รุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่


หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตา ( รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ

 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ถ้ามี)

 • สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)